From kol chai

גאב”ד העדה החרדית בירושלים, הגאון הגדול הרב יצחק טוביה ווייס ע”ה, נתבקש לישיבה של מעלה עת השיב את נשמתו לבוראה בליל שבת בשעה 3 לפנות בוקר. במשך שנים רבות היה רבה של אנטוורפן בבלגיה, עד שהתבקש להגיע ולעמוד בראש בית הדין של העדה החרדית בירושלים עיה”ק.

הגאב”ד זצ”ל נולד בסלובקיה, למד בישיבת תורת אמת בלונדון ואצל המשגיח הרב דסלר בגייטסעהד ולאחר תפקידי רבנות בלונדון ובבלגיה, עלה לארץ ישראל, כאן שימש כגאב”ד העדה החרדית בירושלים בתשע עשרה השנים האחרונות.

בימים האחרונים היתדרדר מצבו הרפואי של כ”ק מרן הגאב”ד זצ”ל. המאושפז בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.  כלל ישראל הרבו בתפילות ולקבלת קבלות טובות לרפואתו השלימה והמהירה של רבינו יצחק טוביה בן ריקל. עצרות תפילה התקיימו בבתי הכנסיות בארה”ק ובגולה אך בסופן ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש.

בית הדין של העדה החרדית יתכנס ב-22.00 ויקבל החלטה האם הלווית הגאב״ד זצ״ל תתקיים הערב או מחר, לפי מה שמסתמן היא תתקיים הלילה בשעה 00:00

Comments are closed.