Rabbi Dr. Avraham Twerski, Avraham Yehoshua Heshel Ben Devorah Leah.אברהם יהושע העשל בן דבורה לאה has Covid.

We wish him a refuah shelemah!

Comments are closed.